Privacy Policy

Marketing Maestro B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van onze klanten verzamelen en hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.

 1. Persoonsgegevens die automatisch verzamelen
  Wanneer u de website van Marketing Maestro B.V. bezoekt en/of gebruik maakt van de aangeboden diensten via de website van Marketing Maestro B.V., verzamelen wij automatisch de persoonsgegevens die wij van uw computer of mobiele apparatuur ontvangen. De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen worden verzameld door middel van cookies. Op onze website treft u tevens een Cookieverklaring aan, waarin wij u informeren over het gebruik van cookies op onze website.

  De volgende gegevens worden automatisch verzameld:
  • Browsergegevens;
  • Duur van uw bezoek;
  • Bezochte pagina’s;
  • Aangeklikte links;
  • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
  • Verbindingsgegevens, waaronder uw IP-adres.

 2. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
   • Contactformulier
    Via het online contactformulier verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
    • Uw naam;
    • Uw bedrijfsnaam;
    • Uw telefoonnummer;
    • Uw e-mailadres.
   • Het verwerken van onderstaande persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vraag of opmerking te behandelen en om in verband daarmee contact met u op te nemen. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat uw vraag of opmerking naar uw tevredenheid is afgehandeld. Marketing Maestro B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze persoonsgegevens ten behoeve van de servicedoeleinden.

   • Nieuwsbrief
    Via onze website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
    • Uw e-mailadres.
   • Het verwerken van onderstaande persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verwerken van uw aanvraag en het verzenden van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden bewaard zo lang u voor de nieuwsbrief aangemeld blijft, aldus totdat u zich voor de ontvangst van de nieuwsbrief hebt afgemeld, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.


  • Social media
   U kunt tevens met Marketing Maestro B.V. in contact treden via social media, zoals Facebook, Instagram en WhatsApp Messenger. Via deze wegen verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:
   • Uw naam;
   • Uw e-mailadres;
   • Uw telefoonnummer;
   • Uw gebruikersprofiel.

  • Telefoon
   U kunt ook via telefoon met Marketing Maestro B.V. in contact treden. Na een telefoongesprek zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken in ons communicatiesysteem Trengo:
   • Uw naam;
   • Uw e-mailadres;
   • Uw telefoonnummer.

 3. Doel van de verwerking
  Marketing Maestro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
  • Ter nakoming van afspraken met de klant;
  • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Marketing Maestro B.V., welke bestaan uit:
   • Marketingdoeleinden;
   • Het nakomen van wettelijke verlichtingen.

 4. Ontvangers van persoonsgegevens
  Marketing Maestro B.V. maakt gebruik van diensten van derden bij het verwerken van persoonsgegevens. Marketing Maestro B.V. kan derhalve uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden.
  • Marketing Maestro B.V. maakt gebruik van de volgende derde partijen: De eenmanszaak handelend onder de naam Cuentas, een administratieve dienstverlener die ten behoeve van Marketing
  • Maestro B.V. de boekhouding verzorgt. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trengo B.V., het softwareplatform dat door Marketing Maestro B.V. wordt gebruikt voor het onderhouden van contact met klantrelaties en prospects.

  Marketing Maestro B.V. heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met alle partijen die ten behoeve van Marketing Maestro B.V. persoonsgegevens verwerken, in welke verwerkersovereenkomsten afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Buiten de hiervoor genoemde gevallen zal Marketing Maestro B.V. de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het geval de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt). In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 5. Bewaartermijnen
  De door Marketing Maestro B.V. gehanteerde bewaartermijnen voor de persoonsgegevens worden onder randnummer 2 van deze privacyverklaring gespecificeerd.

 6. Beveiliging
  Marketing Maestro B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Marketing Maestro B.V. de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen binnen de organisatie van Marketing Maestro B.V. en die van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan/ Marketing Maestro B.V. hanteert op al haar computers en systemen gebruikersnaam-en-wachtwoordbeleid.
  • Marketing Maestro B.V. pseudonimiseert en zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Marketing Maestro B.V. maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij (technische) incidenten.
  • Marketing Maestro B.V. heeft al haar werknemers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 7. Rechten van betrokkenen
  U hebt als betrokkene de volgende rechten ten aanzien van de door Marketing Maestro B.V. verwerkte persoonsgegevens:
  • Inzage;
  • Vergetelheid;
  • Rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens;
  • Overdracht ven persoonsgegevens aan uzelf of een derde partij;

 8. Klachten en vragen
  Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring vragen hebt, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

 9. Contactgegevens
  Marketing Maestro B.V.
  Middelerf 8b
  3851 SP Ermelo
  Dhr. Kevin Gerde +31 85 808 69 94
  [email protected]
  www.marketingmaestro.nl