Algemene Voorwaarden

Marketing Maestro Collective B.V. statutair gevestigd te Ermelo en kantoorhoudende te Ermelo aan de Middelerf 8b, 3851SP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder het nummer: 76947920, onder welk dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Marketing Maestro Collective
  B.V., gevestigd te Ermelo, hierna te noemen “Marketing Maestro” (Opdrachtnemer). De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.
 2. In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Marketing Maestro zijn
  aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan Marketing Maestro aanbiedingen/offertes richt en degene die aan
  Marketing Maestro een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Marketing Maestro een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Marketing Maestro in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Marketing Maestro, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst(en)

 1. Indien een aanbod van Marketing Maestro wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Marketing Maestro, dan wel op het moment dat Marketing Maestro met instemming van de
 2. Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
  Mondelinge afspraken binden Marketing Maestro pas nadat deze schriftelijk door Marketing Maestro zijn bevestigd.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Marketing Maestro bindend.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Marketing Maestro zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij Marketing Maestro binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij Marketing Maestro reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Marketing Maestro het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Marketing Maestro gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit kantoorkosten, administratiekosten (in het kader van overeenkomst te maken kosten), reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marketing Maestro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Marketing Maestro, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Marketing Maestro te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Marketing Maestro niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Marketing Maestro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Marketing Maestro, dan wel de door haar ingeschakelde partij, zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marketing Maestro het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen. Marketing Maestro bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.
 3. Eventuele financiële doelstellingen van opdrachtgever gelden nimmer als een garantie of resultaatverplichting van Marketing Maestro.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marketing Maestro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marketing Maestro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marketing Maestro zijn verstrekt, heeft Marketing Maestro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Marketing Maestro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Marketing Maestro is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marketing Maestro kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien door Marketing Maestro of door Marketing Maestro ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maestro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marketing Maestro toerekenbaar is. Indien Marketing Maestro uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Marketing Maestro zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marketing Maestro, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marketing Maestro en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Specifieke bepalingen adverteren zoekmachine “SEA” en “SEO”

 1. De Opdrachtgever verleent aan Marketing Maestro voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google AdWords en Bing Ads. Onder ‘SEO-werkzaamheden” wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de (technische) structuur van de website(s) van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden (ook wel “link building” of “authority building” genoemd).
 2. De Opdrachtgever verleent aan Marketing Maestro een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Marketing Maestro noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Marketing Maestro.
 3. Marketing Maestro zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. Alle mededelingen van Marketing Maestro over de mogelijke resultaten van SEO-werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. De Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verklaart zich tevens bekend met het feit dat het succes van SEO-werkzaamheden mede afhankelijk is van de mate waarin de door Marketing Maestro aanbevolen werkzaamheden en/of wijzigingen aan de website(s) van Opdrachtgever worden doorgevoerd en is bereid om de aanbevelingen naar beste kunnen en binnen redelijke termijn na oplevering door te (laten) voeren.
 4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Marketing Maestro, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Marketing Maestro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.
 5. Marketing Maestro verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Marketing Maestro is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Specifieke bepalingen Digital Analytics en Conversie-Optimalisatie

 1. Marketing Maestro zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door Marketing Maestro verstrekte adviezen hieromtrent.
 2. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Marketing Maestro aan Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie van minimaal één keer per maand. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.
 3. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Marketing Maestro aan Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Marketing Maestro op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zit duidelijk te specificeren aan Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, dan wel in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.
 4. Marketing Maestro verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.
 5. Opslag van door Marketing Maestro vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Marketing Maestro. Marketing Maestro behoudt zich het recht voor gegevens van Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht.
 6. Marketing Maestro onderschrijft de “Kwaliteitsnorm Digital Analytics” zoals uitgegeven door de MOA, voor zover betrekking hebbende op het onderzoeken van data binnen het “passieve domein”. Deze kwaliteitsnorm is te vinden op www.moaweb.nl.

 

Artikel 7. Specifieke bepalingen Display Advertising, Social media advertising, Digital Out of Home

 1. Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Marketing Maestro schriftelijk bevestigen dat:
 2. door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);
 3. door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Marketing Maestro zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;
 4. Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;
 5. Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;
 6. Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van Marketing Maestro direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maestro tegen eventuele aanspraken van derden jegens Marketing Maestro bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.
 8. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Marketing Maestro ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en Marketing Maestro waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden.
 9. Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Marketing Maestro leidend, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten.
 10. Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.
 11. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van Marketing Maestro om zelf media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van Marketing Maestro dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke Marketing Maestro lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan Marketing Maestro conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft Marketing Maestro het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken. Marketing Maestro is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

 

Artikel 8. Aanpassen / wijziging van de overeenkomst

 1. Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Marketing Maestro deze schriftelijk (niet per Whatsapp of telefonisch) heeft bevestigd of indien door Marketing Maestro hieraan uitvoering wordt gegeven.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Marketing Maestro zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Marketing Maestro de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Marketing Maestro daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Meer- of minderkosten zullen aan opdrachtgever worden doorgegeven en doorbelast en door Opdrachtgever aan Marketing Maestro betaalbaar worden gesteld.

 

Artikel 9. Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd van 1 maand tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor eenzelfde duur verlengd.
 2. In geval van een verlenging van de overeenkomst worden eventueel eerdere verleende kortingen ongedaan gemaakt en gelden vanaf dat moment de actuele prijzen van Marketing Maestro.
 3. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Marketing Maestro zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 4. Wanneer Marketing Maestro verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 5. Marketing Maestro is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.
 6. Overschrijding door Marketing Maestro van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.3 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan Marketing Maestro toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat Marketing Maestro aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

 

Artikel 10. Voortgang overeenkomst

 1. Marketing Maestro kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is Marketing Maestro gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings-)verplichtingen te voldoen.
 2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Marketing Maestro niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Marketing Maestro gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 11. Apparatuur en Software
De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Marketing Maestro verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Honorarium

 1. Marketing Maestro en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.
 2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is Marketing Maestro bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 januari 2021 bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven als volgt:
 4. Standaard uurtarief: €90,- p/u;
 5. Reistijd vergoeding zal indien van toepassing en vooraf aangegeven tegen 50% van het overeengekomen (of het geldende) uurtarief in rekening gebracht worden.
 6. Marketing Maestro behoudt zich het recht voor de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
 7. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
 8. Mediabestedingen (tevens “media inkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google AdWords) voldaan, zulks met uitzondering van mediabestedingen inzake display advertising en social media advertising, welke in beginsel door Marketing Maestro namens Opdrachtgever worden betaald. Indien Marketing Maestro voor voorfinanciering en betaling van media inkoopkosten zorg draagt, geldt een opslag op de media inkoopkosten van 3% ter dekking van o.a. het debiteurenrisico, evt. kredietverzekering en overige administratieve kosten. Deze kosten worden geacht als opslag te worden gehanteerd bovenop het op enig moment overeengekomen mediabudget, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afhankelijk van onder andere de kredietwaardigheid en het risicoprofiel van Opdrachtgever kan, zulks uitsluitend ter beoordeling door Marketing Maestro, een aanvullende borgstelling vereist zijn ten bedrage van de verwachte mediabestedingen per maand.

 

Artikel 13. Geheimhouding

 1. Partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketing Maestro.
 3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door Marketing Maestro is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door Marketing Maestro is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van Marketing Maestro.
 4. De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
 5. Marketing Maestro zal een geheimhoudingsplicht zoals hierboven genoemd opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van haar diensten ingeschakelde derden.
 6. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan Marketing Maestro een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Marketing Maestro op volledige schadevergoeding conform de wet.
 7. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst voor een jaar (zegge 1 jaar) van kracht.

 

Artikel 14. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Marketing Maestro, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marketing Maestro in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Marketing Maestro de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Marketing Maestro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
  14.4 Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.
 4. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen (vorderings) recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Marketing Maestro daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Marketing Maestro verleende diensten, rusten bij Marketing Maestro en of bij de door Marketing Maestro ingehuurde derden. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Marketing Maestro aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruikersvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.
 3. Alle door Marketing Maestro verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Marketing Maestro openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Marketing Maestro.
 4. Alle door Marketing Maestro geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Marketing Maestro. Na afloop of opzegging van het contract kan Marketing Maestro de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maestro voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Marketing Maestro ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.
 6. Marketing Maestro behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan Marketing Maestro in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Marketing Maestro steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. Marketing Maestro is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan Marketing Maestro onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan Marketing Maestro niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Marketing Maestro alsmede van haar werknemers en de door Marketing Maestro bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen/derden, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 3. In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Marketing Maestro in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Marketing Maestro alsmede van haar werknemers en de door Marketing Maestro bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen/derden, beperkt tot maximaal de laatst verstuurde factuur (factuurbedrag exclusief BTW) voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Maestro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Marketing Maestro is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 6. Marketing Maestro is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Marketing Maestro gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 7. Marketing Maestro is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan Marketing Maestro verzonden (email)berichten Marketing Maestro niet hebben bereikt.
 8. De aansprakelijkheid van Marketing Maestro voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 9. Marketing Maestro is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.
 10. Adviezen die door Marketing Maestro worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. Marketing Maestro is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
 11. Marketing Maestro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.
 12. Marketing Maestro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.
 13. Marketing Maestro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
 14. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Marketing Maestro geen enkele aansprakelijkheid genomen. Marketing Maestro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
 15. Tenzij nakoming door Marketing Maestro blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Marketing Maestro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Marketing Maestro onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Marketing Maestro ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Marketing Maestro in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Marketing Maestro die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
 17. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Marketing Maestro of haar bedrijfsleiding.

 

Artikel 17. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marketing Maestro aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Marketing Maestro behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het stellen van zekerheid te eisen, of in ander zin afwijkende betalingscondities te stellen (per opdracht/offerte), zoals (vooruit) betaling van het overeengekomen tarief.
 3. De Opdrachtgever verricht de aan Marketing Maestro verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Marketing Maestro heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn (in gebreke blijft) is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Marketing Maestro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Marketing Maestro heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Marketing Maestro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Marketing Maestro kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 18. Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Marketing Maestro, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.
 2. Indien Marketing Maestro aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan Marketing Maestro verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever is voorts aan Marketing Maestro alle door Marketing Maestro gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij Marketing Maestro in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

 

Artikel 19. Communicatie

 1. In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Marketing Maestro heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Marketing Maestro heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door Marketing Maestro verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Marketing Maestro gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Marketing Maestro het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan Marketing Maestro heeft bekend gemaakt, mag Marketing Maestro erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

 1. Marketing Maestro behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Marketing Maestro heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Marketing Maestro een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Marketing Maestro vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Marketing Maestro terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 21. Buitengebruikstelling

 1. Marketing Maestro heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Marketing Maestro niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Marketing Maestro activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

 

Artikel 22. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Marketing Maestro aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van Marketing Maestro binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Marketing Maestro het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 23. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Marketing Maestro bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens Marketing Maestro tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Marketing Maestro gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, werkstaking of gebrek aan capaciteit in het bedrijf van Marketing Maestro (of de door haar ingeschakelde derden) alsook storingen van internet, een computer netwerk- of telecommunicatiefaciliteiten daaronder mede begrepen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Marketing Maestro, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 24. Opschorting, Opzegging en Ontbinding

 1. Marketing Maestro is bevoegd de overeenkomst te allen tijde kosteloos schriftelijk op te zeggen.
 2. Bij overeenkomsten met een looptijd van 1 maand of korter kan de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 3. Indien een overeenkomst met een looptijd langer dan 1 maand (bijvoorbeeld 6 maanden) tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Marketing Maestro direct recht op een compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies (geplande en vooraf overeengekomen declarabele uren) ten bedrage van 50% van het gederfde omzet berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Marketing Maestro zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 4. Marketing Maestro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Marketing Maestro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Marketing Maestro kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Marketing Maestro gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 5. Voorts is Marketing Maestro bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marketing Maestro kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marketing Maestro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marketing Maestro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien Marketing Maestro tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Marketing Maestro gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marketing Maestro gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Marketing Maestro zal Marketing Maestro in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Marketing Maestro extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Marketing Maestro anders aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Marketing Maestro vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Marketing Maestro op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 13. Als een Opdrachtgever wijzigingen of een of meerdere onderdelen wil annuleren/stop zetten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt project of opdracht is Marketing Maestro hier niet toe verplicht. Marketing Maestro heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Marketing Maestro geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten. Opdrachtgever dient dan 50% van de gederfde urenomzet te betalen aan Marketing Maestro.

 

Artikel 25. Werving personeel

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking met Marketing Maestro vermeerderd met een periode van 12 maanden (voormalig) werknemers (incl. ingezette derden zoals freelancers en ondernemingen waar Marketing Maestro een beroep op gedaan heeft) van Marketing Maestro te werven en in dienst nemen, direct of indirect voor zich te laten werken, of opdrachten te verstrekken als freelancer of zelfstandige, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie van Marketing Maestro. In geval van overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is Opdrachtgever aan Marketing Maestro een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €25.000 plus €2.500 per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Marketing Maestro op volledige schadevergoeding conform de wet.

 

Artikel 26. Geschillenbeslechting en Toepasselijk recht

 1. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Marketing Maestro in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Marketing Maestro en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Lelystad/Zwolle, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.
 3. Marketing Maestro blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 4. Op elke overeenkomst tussen Marketing Maestro en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Indien op de overeenkomst tussen Marketing Maestro en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

 

Artikel 27. Wijziging voorwaarden

Marketing Maestro is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door Marketing Maestro aan de Opdrachtgever.